Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden donaties stichting Najiba

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:  
Stichting Najiba, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 64358984, hierna verder te noemen: Stichting Najiba.  
Telefoon: 085-1304726  
Email: info@najiba.nl 
 
Artikel 1. Definities (alfabetisch)  
1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan Stichting Najiba geschonken.  
1.2. Donatieformulier: Formulier om online een donatie te doen aan Stichting Najiba.  
1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische 
machtiging, via de website van Stichting Najiba, een donatie doet aan Stichting Najiba, of zich aanmeldt als 
periodieke donateur.  
1.4 Lidmaatschap: Middels een lidmaatschap, geeft de gever toestemming een maandelijks vooraf 
geselecteerd bedrag af te schrijven door Stichting Najiba.  
1.5. Statuten: Stichting Najiba heeft als doel, het steun verlenen aan de meest behoeftigen en allerminst 
bedeelden in het algemeen, maar met name in zowel Nederland als Marokko. 
1.6. Online doneren: Het doneren van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische 
machtiging via de website van Stichting Najiba aan Stichting Najiba.  
1.7. Ontvangende partij: De rechtspersoon Stichting Najiba die op basis van de overeenkomst een donatie 
ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.  
1.8. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.  
1.9. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij 
georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt 
van één of meer technieken voor communicatie op afstand.  

Artikel 2. Toepasselijkheid  
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Najiba.  
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.  
2.3. Stichting Najiba behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.  
 
Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stichting Najiba 
3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Najiba.  
3.2. Stichting Najiba is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening 
houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten.  
3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Najiba nadat het gedoneerde bedrag op 
de bankrekening van Stichting Najiba is bijgeschreven.  
3.4. Aansprakelijkheid: Stichting Najiba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de 
gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting 
Najiba voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de 
gevende partij aan Stichting Najiba.  

Artikel 4. Rechten gevende partij  
4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van 
Stichting Najiba.  

Artikel 5. Plichten Stichting Najiba 
5.1. Stichting Najiba verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.  
5.2. Stichting Najiba neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de 
communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor 
een veilige website. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Najiba aanvaardt geen 
aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.  
5.3. Alle personen die namens Stichting Najiba bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.  

Artikel 6. Plichten gevende partij  
6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. 
Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;  
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste 
donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;  
6.3. Voor zover vereist, geeft de gevende partij zijn correcte identiteitsgegevens op.  
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en 
waarover hij/zij zeggenschap heeft.  

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens  
7.1. Stichting Najiba verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Najiba verstrekte persoonsgegevens in 
overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het 
bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.  
7.2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Najiba verwerkt ten behoeve van het aangaan van 
donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over 
de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.  
7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Najiba geregistreerde gegevens juist 
zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de 
geregistreerde gegevens.  

Artikel 8. Slotbepalingen  
8.1. De disclaimer en het privacy statement die Stichting Najiba hanteert zijn onverkort van toepassing.  
8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.