Ga naar de inhoud
24 December 2019

Privacy verklaring

Uw privacy is voor Stichting Najiba van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stichting Najiba.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Afhandelen donatie
Wanneer u bij ons een donatie doet, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij krijgen informatie over uw betaling van uw bank.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, telefoonnummer, geslacht, NAW-gegevens en e-mailadres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contact die wij met u hebben. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

U kunt zich aanmelden op onze nieuwsbrief. Hierin vindt u activiteiten en informatie over onze projecten, campagnes en evenementen. Deze aanmelding kunt u op een ieder gewenst moment opzeggen. Dit kunt u doen door gebruik te maken van de link die wij bij iedere nieuwsbrief versturen.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u zich afmeld voor de nieuwsbrief.

Mailing
Wij willen u graag op de hoogte houden van onze campagnes en projecten en sturen u hierover informatie. Dit doen wij:

  • per e-mail
  • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze mailing. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@najiba.nl.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de belastingdienst dit eist bij controle)

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google heeft toestemming om de IP-adressen alleen anoniem te gebruiken.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Bij een eventuele datalek zijn wij verplicht direct een melding van te maken bij de autoriteit bescherming persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming (machtiging)
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

In bovenstaande gevallen uitgezonderd het eerste punt zullen wij u altijd vragen u verzoek schriftelijk in te dienen. Om veiligheidsredenen zal altijd om verificatie van uw gegevens worden gevraagd.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Najiba
Bolstoen 30 A
1046 AV  Amsterdam
info@najiba.nl