Ga naar de inhoud

Wie heeft recht op jouw zakaat?

 
In het vorige bericht (zie www.facebook.com/abulfadlmedina) is de manier waarop de zakaat wordt berekend besproken en in dit bericht gaan we in op de rechthebbenden.
 
Allah de meest Verhevene heeft in de Qoraan verduidelijkt aan wie wij onze zakaat moeten geven. Dit zijn acht groepen die Allah in één vers heeft genoemd:
 
Allah zegt:
“Voorwaar, de zakaat is slechts voor de armen (1) en de behoeftigen (2) en de werkenden (aan de inzameling ervan) (3) en de Moe’allaf (4) en voor het vrijkopen van de slaven (5) en de schuldenaren (6) en om (uit te geven) op de weg van Allah (Djihaad) (7) en voor de reiziger (die zonder proviand is komen te staan) (8) als een plicht tegenover Allah …” [9:60]
 
De zakaat mag alleen aan deze acht groepen worden gegeven, aan andere doeleinden hoe vroom ze ook mogen zijn mag geen zakaat worden besteed. Zoals het bouwen van moskeeën e.d.
 
In dit bericht gaan we in op drie groepen rechthebbenden:
 

1. De armen

Allah heeft als eerste de armen genoemd omdat zij het meest behoeftig zijn. De arme is niet wat wij ons voorstellen bij het woordje ‘arme’: namelijk iemand die geen woning heeft en er onverzorgd bijloopt.
Met een arme wordt in islamitische termen een persoon bedoeld die helemaal geen inkomen heeft, of een inkomen heeft maar dat het minder dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt.
 

Voorbeeld

Een persoon heeft een inkomen op jaarbasis van 3000 €, en zijn jaarlijkse kosten (en die van de mensen die hij onderhoudt) qua huur, eten, kleding e.d. bedraagt 7000 €. Dan behoort deze persoon tot de groep ‘armen’ (faqier) omdat zijn inkomen minder dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt. Hij heeft in dit geval recht op datgene wat hij op jaarbasis tekort komt, en dat is in dit voorbeeld 4000 €.
 

2. De behoeftigen

De behoeftige is in minder hoge nood dan de arme. Een persoon die onder de behoeftigen valt, heeft voldoende inkomen om de helft van zijn jaarlijkse kosten te dekken of meer dan de helft.
 

Voorbeeld

Een persoon heeft een inkomen op jaarbasis van 3000 €, en zijn jaarlijkse kosten zijn 4000 €. Dan behoort deze persoon tot de groep ‘behoeftigen’ (miskien) omdat zijn inkomen meer dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt. Hij heeft in dit voorbeeld recht op 1000 € zakaat.
Het valt op dat het enige verschil tussen de twee groepen, de hoogte in nood is. Ze komen beiden overeen in het feit dat hun inkomsten niet genoeg zijn om hun jaarlijkse kosten te dekken. En dat is dus ook de reden waarom zij recht hebben op zakaat.
 

3. De schuldenaren

Een persoon die genoeg inkomsten heeft om zijn jaarlijkse kosten te dekken, maar met een schuld zit en niet in staat is om deze af te lossen is ook rechthebbende. Dit wanneer het om een noodzakelijke schuld gaat, zoals voor het kopen van gepaste kleding voor zijn gezin e.d. En niet een schuld is vanwege het kopen van allerlei luxe.
Deze schuld mag ook direct aan de schuldeiser worden afgelost, als de schuldenaar bijvoorbeeld niet goed met geld om kan gaan en wordt gevreesd dat hij het zal verspillen.
 

Intentie

De zakaat is een aanbidding en voor elke aanbidding is een intentie vereist. Dus wanneer je een persoon geld geeft als zakaat moet de intentie van zakaat vooraf zijn genomen (in het hart). Je kan een bedrag dat je iemand hebt gegeven zonder intentie dat het zakaat is daarom niet achteraf als zakaat beschouwen.
 

Vermelden dat het zakaat is

Wanneer jij zo goed als zeker weet dat een bepaalde persoon recht heeft op zakaat, hoeft het niet te worden vermeld dat het geld dat jij hem geeft zakaat is. Aangezien dit de betreffende persoon in verlegenheid kan brengen.
 

Wie je geen zakaat mag geven

Iedereen die jij verplicht bent te onderhouden (wanneer zij dat nodig hebben en jij daartoe in staat bent) mag je geen zakaat geven. Dat zijn met name jouw ouders (en hun ouders) en jouw kinderen (en hun kinderen). Aangezien je met het geven van zakaat jouw verplichting om hen te onderhouden op deze manier ontloopt. Wel wordt er een uitzondering gemaakt wanneer een persoon het niet ruim genoeg heeft om hen te onderhouden, dat hij ze van zijn zakaat geeft.
 

Voorgaande jaren

Zakaat die jij voorgaande jaren niet hebt uitgegeven vanwege bijvoorbeeld onwetendheid, komt niet te vervallen. Met het tonen van berouw maak je goed wat tussen jou en Allah is, maar de schuld naar de armen en behoeftigen blijft staan.
Wie niet exact weet wat zijn inkomsten waren, maakt een schatting totdat hij het gevoel heeft dat hij over al zijn voorgaande inkomsten zakaat heeft betaald (uiteraard de voorwaarden in het vorige bericht in acht nemende). Allah belast een persoon niet boven zijn vermogen.
 
Beste broeders en zusters:
Nu insha Allah duidelijk is hoe de zakaat wordt berekend en wie rechthebbende is, rest nu nog alleen het handelen naar deze kennis.
 
De zakaat is een onlosmakelijk onderdeel van ons geloof, net zoals het gebed en het vasten dat is.
 
In de Qoraan en Sunnah worden zware bestraffingen vermeld voor degene die zijn zakaat achterhoudt en het niet uitgeeft. Dit is daarom bepaald geen zonde waarmee de moslim Allah de meest Verhevene wil ontmoeten.
 

Auteur: Abulfadl (afgestudeerd aan de universiteit van Medina)

Bron: www.facebook.com/abulfadlmedina

 

Stichting Najiba geeft jaarlijks de zakaat van honderden broeders en zusters aan de armen in Marokko